Helsingør Nordhavn er godt i gang med at realisere årets anlægsarbejder, der er budgetteret til at koste 1,2 millioner kroner. Listen over anlægsprojekter er summen af ønsker fra havnens brugerudvalg og tiltag som havnen vurderer nødvendige for, at Nordhavnen kan fungere bedst muligt for havnens sejlere/bådejere, erhvervsdrivende og gæster. 

Årets prioriterede anlægsopgaver falder i tre grupper. Den første gruppe er anlæg til gavn for sejlere/bådejere, den anden gruppe er generel havneforbedring, og i den tredje gruppe er der nogle projekter, der forbedrer havnens rekreative værdi for alle. 

Hvis nogle projekter koster mindre end det budgetterede, eller hvis der ikke sker så meget uforudset, så vil havnen igangsætte anlægsprojekter som sejlerkøkken/udekøkken og en generel forbedring af havnens udendørs opholdsfaciliteter.

Anlægsprojekter 2021

Tiltag for sejlere/bådejere:

 • Vaskeområde på Søndre Mole (OBS: Projektet har sit eget særskilte budget, men vi har suppleret det med 100.000 kr. fra anlægsbudgettet).
 • Nye Tallyautomater.
 • Affendring og fortøjning ved tanken.
 • Bådejerparkering på havnens grusplads.
 • Midtermolen: Forbedret facilitering af mastearbejder + nyt jolleområde.

Generelle havneforbedringer:

 •  Søndre Mole: Opstribning af flere P‐pladser på Søndre Mole samt flere trafikregulerende tiltag.
 •  Forbedret affaldshåndtering.
 •  Henvisningsskilte.
 •  Nye udhængsskabe til information til sejlere.
 •  Flere blomsterkasser (forskønnelse og trafikregulering).
 •  Diverse mindre forbedringsprojekter.
 •  Visionsplan for Nordhavnen.

Rekreative tiltag:

 • Legeplads ved havnekontoret.
 • Desuden opsættes gummimåtter på trapperne på Langebro til gavn for badegæsterne (for midler fra Langebros eget budget).

Særlige driftsprojekter 2021

Tiltag for sejlere/bådejere:

 •  Oprensning af nordre yderhavn.
 •  Markering af bådpladsbredder.

Generelle havneforbedringer:

 • Diverse malerarbejder.
 • Reparation af WiFi‐anlæg (er udført).
 • Udlån af professionelt spulegrej.